Rova

[s. XII; de l'àr. rub' 'quarta part' (àr. vg. rúba', rúb'a), der. de 'árba' 'quatre']

f 1 METROL Mesura de pes equivalent a 1/4 de quintar. La rova catalana val 26 lliures i equival a 10,4 kg.
_2 INFORM Arrova 2

HOM: roba.

Comentaris