Origen

[1492; del ll. origo, -ĭnis, íd., der. de orīri 'llevar-se; sortir el sol; tenir origen']

m 1 1 Allò de què una cosa procedeix o arrenca. Aquell invent fou l'origen de la seva fortuna. L'origen d'una paraula. L'origen d'un riu.
____2 Moment de la naixença d'una cosa, el seu començament.
____3 a l'origen loc adv Al començament.

2 MAT 1 Zero en una escala qualsevol.
______2 Punt on es tallen els eixos i els plans d'un sistema de coordenades.
______3 El primer dels dos punts que determinen un vector.

3 denominació d'origen ALIM Denominació d'un país, d'una regió o localitat, que designa un producte que n'és originari, les qualitats específiques del qual són degudes a una original concurrència de factors.

Comentaris